Keo Trám Khe Gốc Nước Soudal Acryrub Exterieur Facades+

Keo Trám Khe Gốc Nước Soudal Acryrub Exterieur Facades+ là keo trám khe cứng chất lượng cao, một thành phần, gốc acrylic, có thể sơn lên được sau khi đóng rắn